PRIVACY BELEID

Medium & Pedicure Jacqueline is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PRIVACYBELEID MEDIUM & PEDICURE JACQUELINE

Medium & Pedicure Jacqueline is een bedrijf voor het uitvoeren van spirituele consulten, verkoop aanverwante spirituele artikelen en pedicure diensten in Kerkrade en omstreken.

Daarbij gebruiken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het belangrijk, dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden dan ook door ons zorgvuldig verwerkt. Dit betekent onder andere dat wij:

 • Vermelden voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door ons geleverde diensten.
 • Alleen met uw toestemming uw gegevens verwerken wanneer uw toestemming vereist is.
 • Uw gegevens niet doorverkopen aan derden.
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derden; tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van onze diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
 • U de mogelijkheid geven om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of laten verwijderen.

 Contact gegevens:

Wanneer U nog vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Telefoon : 06 44 698 139

Email: mediumjacqueline@ziggo.nl

Website: www.mediumjacqueline.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Medium & Pedicure Jacqueline verwerkt Uw persoonsgegevens doordat U gebruik maakt van onze diensten e/o omdat U deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt U een overzicht van de persoonsgegevens die wij algemeen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Hieronder vindt U een overzicht van de persoonsgegevens die wij specifiek voor pedicure cliënten verwerken:

 • Uw gezondheid (Voorbeelden zijn: reuma/diabetici/hartpatiënt)
 • Het noteren en opnemen van Uw voetklachten (op papier) voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling en verzorging van Uw voeten. Ook voor eventuele doorverwijzing naar huisarts of andere (medische) disciplines.
 • Het eventueel nemen van foto’s van Uw voetproblemen. Zo kunnen we samen zien of er vooruitgang is in een behandeling. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor doorverwijzing naar andere medische instellingen

Bijzondere e/o gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website e/o dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als U ervan overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mediumjacqueline@ziggo.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Medium & Pedicure Jacqueline verwerkt Uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij U af te leveren of te factureren
 • Om afspraken te kunnen plannen in de agenda.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Medium en Pedicure Jacqueline neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Medium en Pedicure bewaart Uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

Medium en Pedicure Jacqueline verkoopt Uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken.

Medium en Pedicure Jacqueline gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om Uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om Uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens door Medium en Pedicure Jacqueline. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van Uw toestemming of bezwaar op de verwerking van Uw persoonsgegevens sturen via mediumjacqueline@ziggo.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vragen wij U een kopie van Uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie Uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN nummer zwart. Dit ter bescherming van Uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op Uw verzoek.

Medium en Pedicure wil U er tevens op wijzen, dat U de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Medium en Pedicure Jacqueline neemt de beveiliging van Uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als U de indruk heeft, dat Uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mediumjacqueline@ziggo.nl

Toestemming gegevensverwerking

Praktijk

Pedicure cliënten of cliënten die gebruik maken van spirituele consulten in mijn praktijk wordt verzocht een toestemmingsformulier te tekenen voor het opslaan van de persoonsgegevens.

Website cq. online

Cliënten die gebruik maken van de mogelijkheid om consulten (telefonische) of artikelen te bestellen via mijn website gaan automatisch akkoord met het opslaan van de persoonsgegevens omdat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de bestelling (denk aan orderbevestiging, factuur en eventuele verzending)

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2018.